ID Order Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 lượt)
Price
(USD) 1000 lượt
189 Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [500 – 1k]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 1000 View  3000 View 2640 vnđ/1000 View 0,11 USD/1000 View
190 Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [1k – 3k]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 3001 View  8000 View 1920 vnđ/1000 View 0,08 USD/1000 View
 191 Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [3k – 10k]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 8001 View  50k View 17040 vnđ/1000 View 0,71 USD/1000 View
 192 Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [10k – 1M]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 50k View  5 triệu View 15360 vnđ/1000 View 0,64 USD/1000 View