Blog SEO Website

Cách nghiên cứu từ khóa khi làm SEO website cho người mới

Nghiên cứu từ khóa là quá trình tìm kiếm và phân tích các cụm từ tìm kiếm mà mọi người nhập vào công cụ tìm kiếm với mục tiêu sử dụng dữ liệu đó cho một mục đích cụ thể, thường là để tối ưu hóa công c...